Terms of service

เว็บไซต์ของบริษัทเอาท์ดอร์เมเนียจำกัด

บริษัทเอาท์ดอร์เมเนียจำกัด เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่ายอุปกรณ์กีฬายิงธนู


เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

บริษัทเอาท์ดอร์เมเนียจำกัด เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข้อมูล ภาพ ข้อความ สื่อโฆษณา และส่วนประกอบอื่นๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ เช่น เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า โดยห้ามมิให้ ทำซ้ำ คัดลอก ถ่ายสำเนา ดัดแปลง เผยแพร่ หรือกระทำการอื่นใด เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือเพื่อหาประโยชน์ โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัทเอาท์ดอร์เมเนียจำกัด แล้วแต่กรณี

ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์

บริษัทเอาท์ดอร์เมเนียจำกัด ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ในประเทศไทย และมิได้ให้คำรับรองว่าข้อมูลที่จัดให้มีในหรือผ่านเว็บไซต์นี้ใช้ได้หรือเหมาะสมในการใช้ในประเทศอื่นๆ หากท่านใช้เว็บไซต์นี้ในประเทศอื่นๆ ท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศนั้น

ทั้งนี้บริษัทไม่รับรองถึงความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันของข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์นี้

การเชื่อมโยงเว็บไซต์ภายนอก

เว็บไซต์ของบริษัทอาจจัดให้มีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น ทางบริษัทไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลในเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และปราศจากไวรัส หรือ Malware ตลอดจนบริษัทไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์อื่นๆ และบริษัทขอให้ลูกค้าทุกท่านศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการของเว็บไซต์นั้นๆ ก่อนที่ท่านจะเข้าใช้บริการ

การจำกัดความรับผิดชอบ

บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือความสูญเสีย ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ของบริษัท หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์บริษัท ซึ่งรวมถึงจากความไม่ถูกต้องแม่นยำของข้อมูล ความล่าช้าในการถ่ายโอนข้อมูล ระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูล เหตุขัดข้องหรืออุปสรรคของการเชื่อมต่อ ความผิดพลาดในการแสดงผล ความเสถียรของระบบ ไวรัสคอมพิวเตอร์

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้บริการเว็บไซต์นี้หรือการตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย